Aistė Laisvė Viršulytė

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Opening / Atodanga, 2012-2018

Photo: artwork in the gallery, Jonas Mekas Visual Arts Center, exhibition „PRO-“, 2012.
Nuotraukoje: kūrinys Jono Meko vizualių menų centre, parodoje „PRO-“, 2012m.

_

(Object, text.)
Technique: painting (white linen, oil paint, pine wood).
Size: ~70x50x2cm

TEXT
Links:
Paul Klee considers the color as primal quality and weight. Vasily Kandinsky associates blue color with “typical color of the heaven”. At the same time, he states that colours make direct psychological effect. For example, blue light strongly effects human neuro-processing, – the body gets temporarily paralysed. The other aspect, according to V. Kandinsky, generally speaking, – “the color is a force that directly affects a soul”.
Various nations use different color codes. Trying to bring some universal standards, in a way of actual using the color, is like trying to change our way of thinking. It talks about dominant institution and social forming issues, but not about a natural order of a cultural prism.

Archaeology:
A question for an introspection: what kind of change do non-traditional to Lithuanian culture colors and their mixture, vastly spread in the last decade, make? Rephrasing P. Klee, color change in society and environment is a change in quality. For example, how would association, philosophy and world outlook change if the sky was green-blue like in 1600 BC Nebra sky disk?

_

(Objektas ir tekstas)
Technika: tapyba (drobė, aliejiniai dažai, pušies mediena).
Išmatavimai: ~70x50x2cm

TEKSTAS
Nuorodos:
Paul Klee spalvą laiko pirmine kokybe ir svoriu. Vasily Kandinsky mėlyną sieja su „tipiška dangaus spalva“. Tuo pačiu jis teigia, jog spalvos daro tiesioginį psichinį poveikį. Pavyzdžiui, mėlynos šviesos pluoštas daro stiprų poveikį žmogaus nerviniams procesams, – kūnas laikinai paralyžuojamas. Kitas aspektas, anot V. Kandinsky, bendrai šnekant – „spalva yra galia, kuri tiesiogiai paveikia sielą.
Įvairios tautos naudoja skirtingus spalvų kodeksus. Bandymas įvesti tam tikras spalvines ir mąstymines universalijas, standartus, – kalba apie dominuoti linkusių institucijų ir visuomenės formavimo problemas, o ne apie natūraliai susiklosčiusią kultūrinę prizmę.

Archeologija:
Klausimas savistabai: kokią tuomet kaitą daro pastaraisiais dešimtmečiais itin padidėjęs, Lietuvos kraštui nebūdingų spalvinių derinių paplitimas šalyje? Perfrazuojant P. Klee, aplinkos ir visuomenės spalvų kaita – tai kokybės kaita. Kaip, pavyzdžiui, keistųsi asociacijos, filosofija, pasaulėvaizdis, – jeigu dangus būtų žalsvai-melsvas, kaip 1600 m. pr. Kr. datuojamam Nebra diske?

_

Opening / 2018
Installation (44 details), text.
Technique: painting (white linen, linden frame, oil paint). Color: bluish-green.In space this all art object can occupy two different forms:
option 1: ~524,7x235x2cm; option 2: ~141x810x2cm.


Photo: “Opening”/2018. Pavilnys community house, exhibition “110th Anniversary of Pavilnys”.
Vilnius, Lithuania.

There are one part out 44. One part is as a fractal element which can represent the whole artwork. One detail size: ~81x60x2cm.

_

Atodanga / 2018
Instaliacija iš 44 detalių, tekstas.
Technika: tapyba (drobė, aliejiniai dažai, liepos mediena). Spalva: melsvai-žalsva.

Erdvėje kūrinys gali įgyti dvi formas: 1 variantas: ~810x141x2cm; 2 variantas: ~524,7x235x2cm.
Nuotrauka: “Atodanga” / 2018, Pavilnio bendruomenės namuose, “Pavilnio 110-ojo gimtadienio” parodoje.
Nuotraukoje matoma viena detalė iš 44. Viena dalis kaip fraktalo elementas gali pristatyti visumą. Vienos detalės išmatavimai: ~81x60x2cm.